Algemene voorwaarden

Huur- en betalingsvoorwaarden LEEF Centrum voor lichaam en geest

 • 1. Definities
 • 1.1 Met zaalhuurder wordt bedoeld: de persoon of de organisatie die de ruimte huurt en de huurovereenkomst sluit met zaalverhuurder: LEEF Centrum voor lichaam en geest.
 • 1.2 Met zaalverhuurder wordt bedoeld: LEEF Centrum voor lichaam en geest.
 • onderdeel van v.o.f. LEEF, hierna aangeduid als zaalverhuurder.
 • 1.3 Onder zaalhuur-overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst (contract) tussen zaalverhuurder en zaalhuurder, waarbij de zaalhuurder een reservering heeft voor een of meerdere dagdelen voor een of meerdere zalen c.q. ruimtes.
 • 1.4 Onder zalen wordt verstaan alle ruimten die zaalverhuurder als zodanig aan zaalhuurders aanbiedt inclusief de gebruikelijke faciliteiten als nutsvoorzieningen, materialen en een basisinterieur geschikt voor het doel van praktijkruimte of cursus- vergader ruimte.
 • 1.5 Onder vaste huurder wordt verstaan een zaalhuurder die, wekelijks, of met een andere regelmaat, op een vast tijdstip en gedurende minimaal een half jaar achtereen of een groot gedeelte daarvan, één of meerdere zalen huurt.
 • 1.6 Onder korte huurder wordt verstaan een zaalhuurder die in een jaar een aantal losse, dus niet persé met gelijke tussenpoos, dagdelen huurt.
 • 1.7 (1) Onder incidentele huurder wordt verstaan een zaalhuurder die eenmalig huurt
 • 1.7 (2) Onder borg wordt verstaan een bedrag dat dient ter garantie van het nakomen van de verplichtingen van de zaalhuurder, en ter compensatie van schade en dergelijke.
 • 1.8 Onder aanbetaling wordt verstaan een percentage van het totaalbedrag incl. btw, dat binnen 8 dagen na het verrichten van de reservering c.q. het aangaan van de zaalhuurovereenkomst, betaald dient te zijn.
 • 1.9 Onder annulering wordt verstaan het tussentijds opzeggen / annuleren van de zaalhuurovereenkomst of de reservering door de zaalhuurder.
 • 1.10 Onder opzegging of beëindiging wordt verstaan het, binnen de gestelde opzegtermijn zoals vermeld in het contract, voor het einde van de overeenkomst, schriftelijk laten weten aan de verhuurder dat de zaalhuurder geen prijs stelt op de verlenging van de zaalhuur-overeenkomst. Zie verder in voorwaarden.
 • 1.11 Onder gebruikers of cursisten wordt verstaan alle deelnemers aan een activiteit van zaalhuurder. Qua huisregels vallen ook de zaalhuurders onder gebruikers.
 • 1.12 Deze voorwaarden maken deel uit van elke zaalhuur-overeenkomst.
 • 1.13 Onder doel zaalhuur of activiteit wordt verstaan: datgene wat de zaalhuurder gaat doen in de zaal. Indien het doel tijdens de huurperiode of in de tijd tussen het afsluiten van het contract en de daadwerkelijke boeking veranderd, dient dit binnen 24 uur te worden gemeld aan verhuurder. Als het daadwerkelijk gebruik afwijkt van de opgegeven activiteit / doel kan het betreffende zaalhuur-contract per direct worden ontbonden door zaalverhuurder.
 • 1.14 Volwassen onderwijs en therapie. De zalen zijn, mede in verband met de inrichting, de veiligheid, en het totaal aan voorzieningen in eerste instantie bedoeld voor therapie en onderwijs op spiritueel, fysiek of mentaal gebied voor volwassenen. Indien het doel of activiteit het werken met kinderen/jeugdigen onder 18 jaar, geestelijk gehandicapten of fysiek gehandicapten betreft, dient dit voor de boeking aan zaalverhuurder te worden gemeld zodat zaalverhuurder kan bepalen of over gegaan wordt tot verhuur en zo ja onder welke voorwaarden.
 • 2. Reservering en boekingen
 • 2.1 Alle door de zaalverhuurder verstrekte aanbiedingen zijn vrijblijvend, dus onder nadrukkelijk voorbehoud dat er pas sprake is van een verplichting van de kant van de zaalverhuurder, als de door de zaalhuurder getekende zaalhuur-overeenkomst in bezit is van zaalverhuurder en dat zowel de borg en/of aanbetaling is voldaan.
 • 2.2 Indien zaalverhuurder de door de potentiële zaalhuurder getekende reservering of zaalhuurovereenkomst nog niet heeft ontvangen en zaalverhuurder de zaal (zalen, ruimtes) aan een derde kan verhuren, dan zal zaalverhuurder de potentiële zaalhuurder daar direct van in kennis stellen en dient de potentiële zaalhuurder per direct aan te geven of hij al dan niet van de aanbieding van zaalverhuurder gebruik wil maken.
 • 2.3 Zaal verhuurder heeft het recht boekingen op te splitsen in meerdere aparte zaalhuurovereenkomsten.
 • 2.4 Zaalverhuurder is gerechtigd zaalhuurder (tijdelijk) een andere zaal aan te bieden dan volgens de reservering of zaalhuur-overeenkomst zou dienen te geschieden, behalve als dat evident onbillijk is voor zaalhuurder. Indien de aangeboden zaal duidelijk minder geschikt is dan de gereserveerde zaal in de zaalhuur-overeenkomst, heeft zaalhuurder recht op verrekening van het verschil, tenzij hierover een overeenstemming is bereikt.
 • 2.5 Zaalhuurder verklaart door ondertekening van de reservering of de zaalhuur-overeenkomst op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met, deze algemene huurvoorwaarden.
 • 2.6 De ‘wet verkoop op afstand’ is hier niet van toepassing, daar de zaalhuurder al bekend is met de zalen, en de planning specifiek afgestemd is op de zaalhuurder.
 • 3. Gebruik van het gehuurde
 • 3.1 Het is zaalhuurder niet toegestaan de zaal voor een andere dan in de zaalhuur-overeenkomst of reservering aangegeven activiteit te gebruiken, aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
 • 4. Betaling
 • 4.1 Het totaalbedrag van de zaalhuur-overeenkomst wordt betaald ineens of in maandtermijnen, waarvan de laatste voldaan dient te zijn een maand voor het laatst gehuurde dagdeel.
 • 4.2 Als er gekozen is voor termijnen, blijft de totale resterende hoofdsom het bedrag waarvoor de zaalhuurder verantwoordelijk is.
 • 4.3 In geval van een zaalhuur-overeenkomst met slechts enkele dagdelen, kan de verhuurder vragen het totaalbedrag in 2 delen te voldoen; 50% binnen 8 dagen na reservering, en de resterende 50% uiterlijk een maand voor de eerste geboekte datum.
 • 4.4 Als er meerdere zaalhuur-overeenkomsten tegelijk actief zijn, worden deze behandeld als aparte overeenkomsten, en mogen de verschuldigde bedragen, zowel aanbetaling als maandtermijnen, niet worden opgeteld, maar moeten apart en steeds onder vermelding van de zaalhuur-overeenkomst-referentie of factuur nummer worden overgemaakt aan zaalverhuurder.
 • 4.5 Zaalhuurder heeft de verantwoordelijkheid voor de correcte en stipte betaling van nota’s en facturen, en betaalt deze op de juiste datum, onder vermelding van de referentie van de zaalhuur-overeenkomst en naam van de contractant. Indien er sprake is van betaling in termijnen betaald de huurder volgens de bijlage bij de overeenkomst, qua data, bedragen en termijnen.
 • 4.6 Bij niet of niet tijdige betaling van een of meerdere termijnen, heeft zaalverhuurder het recht de totale resterende huursom van het betreffende contract ineens op te eisen.
 • 4.7 Indien een zaalhuurder in gebreke is, dan dient hij alle eventueel op de inning vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, aan zaalverhuurder te vergoeden.
 • 5. Borg
 • 5.1 Deze kan worden bepaald bij het aangaan van een huurovereenkomst van een jaar op basis van het geschatte jaarhuur-bedrag. De borg is bepaald op 10% van de totale jaarhuur met een minimum van € 200,-.
 • 5.2 Standaard bepaalt zaalverhuurder de borg naar aanleiding van de huurovereenkomst en kan deze tussentijds verhogen of verlagen bij veranderend huurgedrag.
 • 5.3 De borg wordt terugbetaald binnen 31 dagen na beëindiging van de zaalhuur-overeenkomst, na eventuele verrekeningen, na het voldoen aan alle verplichtingen en als eventueel in bruikleen gegeven sleutels zijn ingeleverd.
 • 5.4 Voor het in bruikleen geven van sleutels wordt een borg gevraagd waartoe een sleutelovereenkomst met zaalhuurder wordt opgesteld. De borg is bepaald op € 75,-.
 • Zie verder de bepalingen onder 10.
 • 6. Opzegging en/of annulering van de zaalhuur-overeenkomst door zaalhuurder
 • 6.1 In geval van een lange zaalhuur-overeenkomst (halfjaar-/jaarcontract ), is opzeggen (dus niet verlengen) mogelijk: bij een halfjaar minimaal 2 maanden voor het einde van de in de zaalhuur-overeenkomst aangegeven huurtermijn en bij en jaarcontract minimaal 3 maanden voor het einde van de in de zaalhuur-overeenkomst aangegeven huurtermijn.
 • Bij tussentijdse annulering volgt geen restitutie, maar zal zaalverhuurder de door zaalhuurder geboekte data zoveel mogelijk verhuren aan anderen en dit in mindering brengen.
 • 6.2 In geval van annulering van een zaalhuur-overeenkomst met daarin los geboekte dagdelen, korter dan twee maanden voor aanvang, is zaalhuurder verplicht de in de zaalhuurovereenkomst of reservering genoemde zaalhuur geheel te voldoen.
 • 6.3 In geval van annulering van een zaalhuur-overeenkomst, met daarin los geboekte dagdelen, langer dan twee maanden voor aanvang, wordt 20% van het totale huurbedrag berekend.
 • 6.4 In geval van annulering van een reservering die nog niet is omgezet in een zaalhuurovereenkomst, gelden dezelfde voorwaarden als beschreven bij 6.1 en 6.2 en 6.3 en 6.5, met een minimumbedrag aan kosten van € 200,-.
 • 6.5 We stellen een voortijdige melding per email op prijs, maar de echte annulering c.q. opzegging kan alleen geschieden per: email met bevestiging van ons, of schriftelijk.
 • 7. Ontbinding van de zaalhuur-overeenkomst door de verhuurder
 • 7.1 Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van zaalverhuurder is mogelijk indien er sprake is van:
 • het niet nakomen van de verplichtingen door zaalhuurder zoals vastgelegd in de reservering of zaalhuur-overeenkomst; wangebruik door zaalhuurder (of gebruikers) van het gehuurde; overlast door zaalhuurder (of gebruikers) aan andere huurders of aan zaalverhuurder gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door zaalhuurder aangeboden activiteit(en); het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door zaalhuurder aan zaalverhuurder; ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast door zaalhuurder of gebruikers.
 • 7.2 Het in gevaar brengen van de goede naam van LEEF Centrum voor lichaam en geest.
 • 7.3 In geval de relatie tussen zaalhuurder en overige zaalhuurders of zaalhuurder en zaalverhuurder ernstig verstoord is.
 • 7.4 Na een of meerdere klachten over zaalhuurder of activiteiten van de zaalhuurder.
 • 7.5 Zaalverhuurder zal al dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.
 • 7.6 Ontbinding door zaalverhuurder kan aan het einde van de in de zaalhuur-overeenkomst aangegeven huurtermijn zonder opgaaf van redenen. (feitelijk een niet-verlenging). De zaalhuur-overeenkomst is nadrukkelijk géén normaal huurcontract, maar een gebruikscontract waarin een tijdelijk gebruik van onze facilitaire voorzieningen is vastgelegd.
 • 8. Verlenging
 • 8.1 Er zijn meerdere soorten boekingen:
 • A) Overeenkomst gebruik zaal ‘los’. Dit kent geen verlenging. Elke overeenkomst worden opnieuw in overleg de data gepland.
 • B) Overeenkomst gebruik zaal ‘vast’. Dit is mogelijk voor een half jaar of een jaar. Deze overeenkomst wordt automatisch verlengd. Opzegging door zaalhuurder dient schriftelijk te geschieden, en minimaal 2 (bij half jaar) of 3 (bij een jaar) maanden voor einde van de zaalhuur-overeenkomst.
 • 9. Aansprakelijkheid
 • 9.1 Zaalverhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch door zaalhuurder, noch door gebruikers, cliënten en bezoekers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële en immateriële schade en/of bedrijfsschade ten gevolge van verblijf binnen LEEF Centrum voor lichaam en geest als voor mogelijke schade ten gevolge van de door zaalhuurders aangeboden activiteiten.
 • 9.2 Zaalhuurder is aansprakelijk voor schade geleden aan het gebouw, waaronder ook de vloeren, muren, gebruiksmaterialen of aan voorzieningen, tijdens de gehuurde dagdelen.
 • 10. Sleutels
 • 10.1 Bij huurovereenkomsten met vaste huurders (minimaal een half jaar contract) kan bruikleen van sleutels overeengekomen worden. Dit wordt vastgelegd in een sleutelverklaring welke als aanhangsel aan de zaalhuurovereenkomst wordt toegevoegd.
 • 10.2 Bij verlies van de sleutels wordt aan zaalhuurder de kosten in rekening gebracht voor verlies inclusief de vervanging van alle betreffende sleutels en sloten.
 • 10.3 Bij het aflopen van de zaalhuur-overeenkomst dient zaalhuurder de originele sleutels en eventuele kopieën in te leveren bij de zaalverhuurder.
 • 10.4 De kosten bij verlies of niet inleveren zijn minimaal gelijk aan een dagdeel van de goedkoopste praktijkruimte van het centrum en maximaal 6 keer dat bedrag.
 • 11. Extra kosten
 • 11.1 Bij met regelmaat aan laten staan van de verwarming heeft verhuurder het recht extra kosten in rekening te brengen voor verwarming of voor supervisie.
 • 11.2 Indien er door een andere zaalhuurder of zaalverhuurder klachten zijn qua staat waarin een zaal door de zaalhuurder achtergelaten wordt, heeft zaalverhuurder het recht kosten in rekening te brengen, hetzij eenmalig of voor supervisie na elke gehuurde dagdeel.
 • 11.3 Kosten gemaakt door nalatigheid, oneigenlijk gebruik, beschadiging van vloeren en muren en dergelijke zijn voor rekening van zaalhuurder.
 • 12. Huisregels
 • 12.1 Alle huurders en gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels en zich dienovereenkomstig te gedragen of daar naar te handelen. De huisregels zijn op de website van het instituut in te zien als pdf, en ook bij het Centrum op te vragen.
 • 12.2 Zaalhuurder dient studenten en mede leraren voor te lichten over het bestaan en de inhoud van de huisregels, en er op toe te zien dat gebruikers zich houden aan deze huisregels.
 • 13. Jaarlijkse verhoging
 • 13.1 De jaarlijkse verhoging van de zaalhuren zijn gebaseerd op het CBS indexcijfer, de reële gestegen huur- en aanverwante kosten als verwarming en licht, en kosten van voorzieningen.
 • Ook toegevoegde voorzieningen worden doorberekend aan de huurder van de ruimtes. Indien de verhoging hoger is dan 20% ineens in een jaar, heeft de zaalhuurder het recht om de zaalhuur-overeenkomst per direct te ontbinden.
 • 14. Wijziging van dit reglement
 • 14.1 Wijziging of aanpassing van de algemene voorwaarden of de huisregels kunnen nimmer leiden tot ontbinding van de zaalhuur-overeenkomst, tenzij er sprake is van een zodanig zwaarwegende wijziging of belang, welke het de zaalhuurder onmogelijk maakt de therapie, opleiding of cursus waarvoor de zaal gehuurd was, verder te beoefenen.
 • 15. Toepasselijk recht bij geschillen
 • 15.1 In geval van geschillen tussen zaalverhuurder en zaalhuurder is het Nederlands recht van toepassing.
 • 15.2 Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van zaalverhuurder.